Vatrogasna zajednica općine Legrad

vatrogasci-bVatrogasna zajednica Općine Legrad  je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara.

Zajednica je osnovana 21. travnja 2012. godine u cilju unapređivanja, organiziranja i djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi na području Općine Legrad.

VZO Legrad čine Dobrovoljna vatrogasna društva s područja općine Legrad i to: DVD Legrad kao stožerno društvo u općini, DVD Zablatje, DVD Veliki Otok, DVD Kutnjak-Antolovec, DVD Selnica Podravska i DVD Mali Otok.

Zajednica na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo na području Općine Legrad, sukladno s tehničkim razvojem i dostignućima tehnologije odnosno prakse u domovini i svijetu.

Kao stručna i humanitarna organizacija u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijama i inim nesrećama, Zajednica je aktivan čimbenik provođenja zadataka i poslova u tom području.

Zajednica usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju zadataka i poslova u području zaštite od požara, kao djelatnosti od posebnog interesa u skladu s pozitivnim zakonskim propisima iz svog djelokruga.

Ciljevi djelovanja Zajednice uključuju

 • organizacija aktivnosti u svrhu podizanja kvalitete provedbe vatrogasne djelatnosti na svom području, a poglavito u smislu koordinacije rada dobrovoljnog vatrogastva;
 • usmjeravanje i usklađivanje rada svojih članica i članova, odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi;
 • kontinuirano uključivanje što većeg broja građana, a posebno mladeži u rad dobrovoljnih vatrogasnih društava, radi zaštite ljudi i imovine od požara i drugih elementarnih nepogoda;
 • provedbu cijelo životnog stručnog obrazovanja svog članstva za provedbu vatrogasne djelatnosti i podizanje opće razine znanja članstva;
 • razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva,;
 • uključivanje mladih odnosno pomlatka u dobrovoljna vatrogasna društva, uz razvijanje njihove samostalnosti i samosvijesti u okviru rada u istima, odnosno predanosti kvalitetnom i savjesnom radu u vatrogasnoj organizaciji.

Djelatnost Zajednice uključuje

 • promicanje, zastupanje, usklađivanje i širenje zajedničkih interesa svojih članova;
 • vlastita provedba osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova
 • suradnju s obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima glede provedbe stručnog obrazovanja i osposobljavanja vatrogasnih kadrova;
 • organizaciju stručnih savjetovanja i seminara, vatrogasnih natjecanja i drugih stručnih informativno-promidžbenih aktivnosti od šireg značaja za vatrogasnu djelatnost i područje zaštite od požara, uz  širenje pozitivnog javnog mišljenja o načelima djelovanja vatrogasnih organizacija;
 • iniciranje i poticanje aktivnosti svojih članica glede provedbe preventivnih i drugih mjera zaštite od požara, a u svrhu razvoja zaštite ljudi i imovine od požara te drugih elementarnih nepogoda i tehnoloških nesreća;
 • obavljanje informativne i nakladničke djelatnosti iz područja vatrogastva i protupožarne preventive;
 • razvijanje i provedbu aktivnosti na zaštiti prirodnog okoliša, a radi doprinosa njenom čuvanju i očuvanju zdravlja ljudi;
 • pružanje organizacijske podrške odnosno poduzimanje konkretnih mjera za ustrojavanje dobrovoljnih vatrogasnih društava na svom području, a u skladu s interesom stanovnika nekog područja ili naselja, odnosno jedinice lokalne samouprave;
 • provedbu stručne pripreme u području zaštite od požara za djelovanje u izvanrednim prilikama a u skladu s pozitivnim propisima;
 • razvijanje sustava međudruštvene pomoći;
 • provedbu poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara od strane fizičkih i pravnih osoba, u skladu sa zakonskom regulativom;
 • organizaciju različite organizacijske i tehničke pomoći svojim članicama poput podrške u edukaciji odnosno informiranju članstva i šire društvene sredine, kao i pomoć vezan uz rješavanje gospodarskih, pravnih, osiguravateljskih, bankarskih i drugih pitanja;
 • praćenje i analiziranje stanja u vatrogastvu te poduzimanje mjera i aktivnosti radi konstantnog razvoja vatrogastva i zaštite od požara;
 • analiziranje i praćenje provedbe propisa i mjera u području zaštite od požara te po potrebi iniciranje njihovih dopuna ili izmjena;
 • organizaciju rada s mladima odnosno pomlatkom u vatrogastvu;
 • dodjelu strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove;
 • razvijanje i provedbu aktivnosti u području zaštite okoliša;
 • suradnju s tijelima vlasti, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja te drugim pravnim i fizičkim osobama radi izvršavanja svojih ciljeva i zadataka;
 • obavljanje drugih poslova od interesa za razvoj i unapređenje vatrogasne djelatnosti odnosno sustava zaštite od požara.

Najviše tijelo upravljanja je Skupština VZO koju čine delegati svih društava unutar zajednice. Skupština imenuje Predsjedništvo VZO Legrad koje u pravilu sačinjavaju predsjednici pojedinih DVD-ova. Zapovjedništvo VZO sačinjavaju zapovjednici pojedinih DVD-ova, a rad VZO nadzire Nadzorni odbor.

VZO Legrad zastupaju dužnosnici zajednice a to su predsjednik, zapovjednik i tajnik. u mandatnom razdoblju 2013-2017. godina vodstvo zajednice čine:

Predsjedništvo

 • Vladimir Piškor – predsjednik
 • Zlatko Horvat – zamjenik predsjednika
 • Goran Piškor – tajnik
 • Željko Panić – blagajnik
 • Alen Dedi - član
 • Vladimir Punčikar - član
 • Goran Begović- član
 • Milenko Varga  - član
 • Mirko Gabaj – član

Zapovjedništvo

 • Habek Vinko - zapovjednik
 • Darko Piškor – zamjenik zapovjednika
 • Tomislav Švorc - član
 • Zdravko Rusak - član
 • Zlatko Horvat - član
 • Ivan Solarić - član
 • Kristijan Kučan – član

Nadzorni Odbor

 • Goran Klobučarić  – predsjednik
 • Milenko Varga – član
 • Alen Dedi – član

Sud časti

 • Mirko Gabaj – Predsjednik
 • Vladimir Punčikar – član
 • Goran Begović - član

VZO Legrad pored operativnog djelovanja posebnu pažnju poklanja osposobljavanju svojih članova u smislu stjecanja vatrogasnih zvanja  i obuku mještana općine Legrad u protupožarnoj preventivi organiziranjem stručnih predavanja iz oblasti zaštite od požara.