NK Graničar Legrad

Nogometna lopta dolazi u Legrad relativno rano. Naime, računa se da se organizirano nogomet u Legradu počeo igrati 1924.g. Između dva svjetska rata u Legradu su djelovali klubovi pod imenom "Concordia" i "Zrinski".

Odmah po završetku Drugog svjetskog rata, 1945.g. , u Legradu je osnovan Nogometni klub ˝Graničar˝!

Najveće zasluge za osnivanje novoga kluba u Legradu imao je krojač Franjo Dejak, koji je usprkos poodmaklim godinama (rođen 1914.g.) navukao dres i igrao sa svojim mlađim igračima sve do 1952.g. Prvi predsjednik ˝Graničara˝ bio je Stjepan Lovretić. Od 1949.g. - 1954.g.

NK ˝Graničar˝ se afirmirao i kao vrlo agilna društvena organizacija, no mnogobrojne navijače je na igralište u ˝Fizešu˝ ipak prvenstveno privlačio atraktivan i kvalitetan nogomet. Godine 1949. je na igralištu dovršena i izgradnja natkrivenih tribina,koje su mogle primiti nekoliko stotina gledatelja. Gotovo na svakoj utakmici tribine su bile pune žustrih navijača.

Klub je bio u najboljoj formi između 1952. i 1954.g. U momčadi ˝Graničara˝ tada su igrali: Rudi Andrašek, Drago Broz, Milan Harambaša, Mijo Nestić, Vlado Habek, Stjepan Gabaj, Drago Pongrac, Rudolf Hunjadi, Palek Sabo, Stjepan Bemc i Josip Sabo. To je bio sastav koji se ravnopravno i odlično nosio sa klubovima iz Varaždina, Bjelovara, Virovitice, Koprivnice, Čakovca i dr. U to ´zlatno doba´ predsjednik kluba je bio Matija Brunec, a tajnik Mijo Ružić. Međutim, neminovna smjena generacija bila je porazna za ˝NK Graničar˝. Poslije toga dolaze manje talentirani nogometaši, pa su gledatelji izgubili zanimanje za gledanje nogometa.

Godine 1953. izgrađena je košaračka radiona na Fizešu, pa se kasnije upravo ovdje stvara nova jezgra članstva ˝NK Graničar˝. Na inicijativu direktora košaračkog poduzeća, Pavla Kadije, opet se počinju okupljati mladi igrači. Predsjednik kluba postaje Pavao Kadija, tajnik Rudolf Hunjadi. A veliku pomoć pružila je klubu i Sindikalna podružnica košaračkog poduzeća. Nažalost, drvene tribine se nisu održavale, pa su godine 1963. posve srušene, ali prizemlje su i današnje svlačionice. Nogometaši iz Legrada uvijek su postizali velike rezultate i uvijek znatno bolje nego klubovi iz obližnjih sela. Uvijek se igrao borben, dopadljiv nogomet koji privlači publiku, sve genaracije!

Iz knjige Dragutina Feletara ˝Legrad˝ godine 1971.

U novijoj povijesti NK Graničar je ostvario najveći uspjeh u sezoni 1989./90. osvajanjem naslova prvaka u Međuopćinskoj nog. ligi KC-KŽ-VT-BJ ispred koprivničke Lokomotive te se plasirao u Zagrebačku regionalnu ligu-sjever. U zadnje održanom prvenstvu u bivšoj državi (sezona 1990./91.) Graničar je osvojio 5. mjesto iza Slavena iz Koprivnice,Čelika iz Križevaca,Hajduka iz Pakraca....

Osvajanjem 2.mjesta (iza Podravca iz Virja) 1995.g. Graničar se plasirao u 3.HNL-sjever te je 2 sezone uspješno nastupao u trećeligaškom natjecanju.

U sezoni 2013./14. Graničar se natječe u 1.ŽNL KC-KŽŽ te ima cca.  60 registriranih igrača u pionirskoj,seniorskoj i veteranskoj ekipi.

Vodstvo kluba: Predsjednik Upravnog odbora: Marijan Baranašić, Dopredsjednik UO: Nikola Gerendaj,Tajnik:Mladen Gašpar,Blagajnik:Mladen Koren, Članovi UO:     M.Martinčić,B.Ružić,I.Baranašić,S.Šafar,G.Vugrač,S.Hanješ,G.Ružić,R.Vrbanić,R.Horvat,I.Kosi, Ž.Mešnjak

Financijska izvješća: NKGraničar.FIN.IZVJEŠĆE.2015

Financijski izvještaj za 2016-Graničar legrad

FC „Graničar“  Legrad

Soccer ball came in Legrad relatively early. In fact, it counts  that an organized football in Legrad started with play in 1924. Between the two world wars in Legrad the clubs that was working on was "Concordia" and "Zrinski".

Immediately after the Second World War, 1945, Legrad has established a new football club named „Graničar“!

Most of the credit for the foundation of a new club in Legrad had the tailor Francis Deyac, who despite of his age (born 1914) put on a shirt and played with his younger teammates until 1952 The first president of „Graničar“ was Stephen Lovretić, since 1949 - 1954

FC Graničar established himself as a highly agile social organization, but many football fans on the playground in Fizeşu were still primarily attracted by a quality football. In 1949, on the field was completed the construction of covered stands that could accommodate several hundred spectators. On almost every game the stands were full of hot fans.

The club was in his best shape between 1952 and 1954 The players that participated in FC Graničar were: Rudi Andrašek, Drago Broz, Milan Harambaša, Mijo Nestić, Vlado Habek Stephen Gabai, Drago Pongrac, Rudolf Hunyadi, Palek Sabo, Stephen Bemc and Joseph Sabo. It was an excellent team that was equaly good as clubs from Varazdin, Bjelovar, Virovitica, Koprivnica, Čakovec, etc. In that golden ages of a club, the president was Matija Brunec and the club secretary was Mijo Ružić. However, the inevitable change of generations was disastrous for FC Graničar. Because of that, less talented footballers came into the club, so the audience lost his interest in watching football games.

In 1953 a workshop was built in Fizeşu for basket weavers, and later on, the membership of FC Graničar rebuilded there with its 'new core'. At the initiative of the company director of basket weavers, Paul Kadije, young players began to gather again. Club president becomes Pavao Kadija with a Rudolf Hunyadi as a club secretary. Also, a great assistance for the club was provided by union branch of basket weavers company. Unfortunately, the wooden bleachers were not held, and by the year 1963 they were completely ruined and the same happened for dressing rooms. Footballers from Legrad always achieved great results, always much better than clubs from nearby villages. Football there was always feisty and lovable so it can attract the audience from all generations!

From the book Dragutin Feletar LEGRAD year 1971.

In recent history FC Graničar has achieved the greatest success in season 1989 / 90th winning the league title in the inter-legs. league KC-KR-VT-BJ in front of Koprivnica Locomotives and advanced to the Zagreb Regional league-north. In the last championship held in the former country (season 1990/91). FC Graničar won 5th place behind Slaven Koprivnica, Čelik from Križevci, Hajduk from Pakrac ....

By winning the 2nd place (behind Podravec from Virje) 1995 FC Graničar was placed in 3.HNL-north and 2 season successfully performed in 3rd-league competition.

In the season 2013/14. FC Graničar is competing in 1.ŽNL KC-HIC and has approx. 60 registered players in pioneering, senior and veteran squad.

The leadership of the club: Chairman of the Board: Marijan Baranašić, Vice Board: Nikola Gerendaj, Secretary: Mladen Gaspar, treasurer Mladen Koren, Members of the Board: M.Martinčić,B.Ružić,I.Baranašić,S.Šafar,G.Vugrač,S.Hanješ,G.Ružić,R.Vrbanić,R.Horvat,I.Kosi, Ž.Mešnjak