Šoderica

Jezero Šoderica se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Južni i zapadni dijelovi su na području općine Drnje, a ostatak je na području općine Legrad. Udaljeno je od dravske obale oko 400-500 metara. Smješteno je na prvoj dravskoj terasi i raspolaže sa šljunčanim slojem debljine oko 15 metara. To je umjetno jezero zato jer je nastalo antropogenim putem. Ova djelatnost koja je započela koncesijom rasinjskog vlastelina Inkeya (1869.) traje i danas, a predviđa se i u budućnosti u narednih 30 godina. Iskop šljunka ne utječe na razinu podzemnih voda kao niti na razinu vode u jezeru. Podzemlje Šoderice prihranjuje rijeka Drava, a tijek podzemnih voda u tom značajnom šljunčanom kolektoru paralelan je tijeku rijeke Drave. Vodostaji Šoderice korespondiraju s vodostajima Drave, premda s izvjesnim zakašnjenjem. Postoji sustav odvajanja dijela vode kojim se može utjecati na vodostaj.

Usporedno s oblikovanjem umjetnog jezera, od 20-tih godina, a naročito od 1960-ih godina počinje se širiti turistička aktivnost, koja danas stagnira. Najznačajnija je na najstarijem sjevernom dijelu jezera, a na približno 1500 metara sjeverne obale jezera više ili manje uređena je plaža. Obalni pojas je osrednje razvedenosti i nasut šljunkom. U zaleđu je smješteno vikend naselje od približno 400 objekata, nekoliko ugostiteljskih radnji, neophodne prometnice, nasadi zelenila (prevladava visoko raslinje) i zimzeleni šumarak veličine 1,1 ha. Uz ostale obalne površine jezera postoje poljoprivredna zemljišta, oranice i livade. Vikend naselje s neposrednim okolišem definirano je urbanističkim planom koji obuhvaća površinu od 90 hektara. Iz ranih 90-tih godina potječu odgovarajuće studije o turističko-rekreativnim funkcijama te o pedološkim i hidrogeološkim svojstvima turističko-rekreativnog centra Šoderica koje  nisu u cjelini ostvarene. Na drnjanskom dijelu jezera se pretežito vrši eksploatacija šljunka, dok se turističke aktivnosti odvijaju na prostoru općine Legrad.

Dubina vode u južnom dijelu je znatno veća i mjestimično se kreće do 20 metara. Prosječna dubina najstarijeg odnosno sjevernog dijela jezera je oko 8 metara, premda je veći dio središnjeg dijela jezera plićak s dubinama vode koje se kreću od 0,5 do 1 ili 2 metra. plitko područje se nalazi i na krajnjem sjeveroistočnom dijelu.

English version

LAKE ŠODERICA

Lake Šoderica is located in Koprivničko-križevačka county. The southern and western parts are in the area of ​​Drnje and the rest is in the area of ​​Legrad. It is about 400-500 meters away from the coast of  river Drava. It is located on the first terrace of the Drava and has gravel layer thickness of about 15 meters. It is an artificial lake because it was created by human activities. This activity, which started concession nobleman Inkey (1869), continues today and is projected in the future for the next 30 years. Excavation of gravel does not affect the level of groundwater and level of water in the lake. River Drava feed the underground of lake Šoderica and the flow of groundwater in the significant gravel collector is parallel to the progress of the river Drava.Water levels of Šoderica correspond with the water levels of Drava, although with some delay. There is a system of seperation part of the water which can affect the water level.

Parallel with the creation of artificial lakes, from the '20s, and especially since the 1960s began to spread tourism activity, which is today stagnating. The most significant is on the oldest northern part of the lake, and at approximately 1500 meters north shore of the lake more or less regulated by the beach. The coastal strip is averaged indentedness and covered with gravel. In the background is situated cottage village with about 400 objects, several restaurant outlets, necessary roads, planting of greenery (dominate tall plants) and evergreen grove size of 1.1 ha. In addition to other coastal areas of the lake there are agricultural lands, fields and meadows. Weekend settlement with the direct environment is defined by the urban plan, which covers an area of ​​90 hectares. From the early 90s derive appropriate studies about tourism and recreational functions as well as the pedological and hydrogeological characteristics of tourist-recreational center Šoderica are not entirely realized. The part of the Drnje’s lake is mostly exploited gravel, while tourist activities take place in the municipality of Legrad.

The depth of water in the southern part is much larger and ranges up to 20 meters. The average depth of northern, the oldest, part of the lake, is about 8 meters, although the most of the central part of the lake is shallow water which depth range from 0.5 to 1 or 2 meters. Shallow area is also located on the northeastern part.