Proljetna obvezatna preventivna deratizacija na području Općine Legrad

03.03.2015.

Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. će na području Općine Legrad provoditi proljetnu obvezatnu preventivnu deratizaciju.

Deratizacija će se provoditi tijekom predviđenih 10 radnih dana, s početkom 09.03.2015. i trajala bi do 20.03.2015. Plan deratizacije predviđa postavljanje meka u svim seoskim domaćinstvima, deponijima smeća i grobljima.

Građani će o deratizaciji biti  obaviješteni i putem plakata postavljenih na dobro vidljiva i frekventna mjesta.

Radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi i životinja spomenuli bi posebne upute koje će biti navedene i na plakatima:

- da se surađuje s ekipama koje provode suzbijanje štakora tako da im daju sve tražene    informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otvorene meke

- da odstrane iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane

- da za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemoguće malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen      otrov za štakore

- da sklone sve životinje, kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih meka

- zabranjuje se dirati ili premještati mamce