Poziv na testiranje Javnog natječaja za imenovanje direktora TD Lekom Grad d.o.o.

27.01.2023.

LEKOM GRAD

Trg svetog Trojstva 52a

48317 Legrad

 

Legrad, 27. siječnja 2023.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje direktora trgovačkog društva Lekom Grad d.o.o., objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Legrad od 17. siječnja 2023. godine, objavljuje

POZIV NA PISANI DIO TESTIRANJA I INTERVJU

kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete iz javnog natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, na e-mail im je poslan Poziv na testiranje.

Testiranje će se održati u srijedu, 1. veljače 2023. godine s početkom u 10:00 sati u Društvenom domu u Legradu, Trg svetog Trojstva 52a, Legrad (prizemlje).

Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću identifikacijsku ispravu.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Kandidati su dužni pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19.

 

PRAVILA  TESTIRANJA

Pisano testiranje obuhvaća:

  1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22. i 114/22),
  2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18. i 32/20).

Napomena: Ukoliko je kao izvor za pripremanje kandidata za testiranje greškom naveden pravni propis koji više nije na snazi, kandidati kao izvor za pripremanje moraju koristiti važeći tekst pravnog propisa koji uređuje navedenu materiju.

 

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavanju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje ili su podnijele nepravovremenu i neurednu prijavu.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

Za vrijeme testiranja kandidatu nije dopušteno koristiti se propisima, literaturom, bilješkama, mobilnim telefonom, razgovarati s drugim kandidatima i ometati na bilo koji način tijek testiranja. Kandidat koji postupa suprotno navedenim zabranama bit će udaljen s testiranja i smatrat će se da je odustao od testiranja.

Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pisana provjera znanja ukupno traje 60 minuta te se kandidatima dodjeljuje od nula do deset (0-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za pisani dio provjere znanja dobili najmanje pet (5) bodova.

Na razgovor (intervju) će se pozvati Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja.

 

 Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja