Poziv građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovim tijelima na podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

04.02.2014.

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/11., 15/12. i 14/13.)  Odbor za dodjelu javnih  priznanja  Koprivničko-križevačke županije

 P O Z I V A
građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike
te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu

 JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

  1.  Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije,
  2.  Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
  3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava ‘Mara Matočec’
  4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
  5. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće  u protekloj godini,
  6. Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije.

Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije je javno priznanje osobi koja se istakla naročitim zaslugama za Županiju, sukladno članku 3. Odluke. Počasni građanin može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin.

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije za najviše zasluge u promicanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša, turizma i svih drugih područja društvenog života u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava ‘Mara Matočec’ dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije za najviše zasluge u promicanju ljudskih prava na području Koprivničko-križevačke županije.

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije u zemlji i svijetu može se dodijeliti  fizičkoj osobi  ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske zaslužnoj za promicanje vrijednosti demokratskog  društva, položaja i ugleda Koprivničko-križevačke županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te za razvoj Županije ili pojedinih djelatnosti u Županiji.

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini u protekloj godini može se dodijeliti fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije,  ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj  zajednici i drugoj pravnoj osobi koja ima sjedište ili podružnicu na području Županije.

Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi  ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj  zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske prigodom obljetnica i drugih sličnih  događaja u zemlji ili Županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Županije, unapređivanje kvalitete življenja u Županiji, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju  te promicanja ugleda Županije u zemlji i svijetu.

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:

A)    za pojedince

- da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno  izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja,

- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

B) za pravne osobe

- da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Županije, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Županije.

Rok za podnošenje  pisanih  prijedloga  je  zaključno  sa  14. veljače 2014. godine.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pisano obrazložen, potpisan od ovlaštenog predlagatelja i sadržavati sljedeće:

A)    za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i temeljito obrazloženje razloga predlaganja,

B)     za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja,

C)     PRIJEDLOZI MORAJU SADRŽAVATI NAZNAKU SAMO JEDNOG JAVNOG PRIZNANJA ZA KOJE SE KANDIDAT PREDLAŽE,

D)    Ovlašteni predlagač za javno priznanje pod brojem 1. je župan  Koprivničko-križevačke županije ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

E)     Ovlašteni predlagač za javno priznanje pod brojem 3. je radno tijelo Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije nadležno za pitanja ljudskih prava ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i druga adekvatna dokumentacija, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/11., 15/12. i 14/13.) podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na ADRESU:

 ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Ulica Antuna Nemčića  5
48000   K O P R I V N I C A

 sa naznakom: “prijedlog za dodjelu javnih priznanja”

 ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE