Natječaj za odgojiteljicu u Dječjem vrtiću Dabrić

20.03.2023.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22 ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Dabrić“ Legrad raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

ODGOJITELJ/CA – 1 izvršitelj/ice (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme,

                                   

 

         Uvjeti: Opći uvjeti te uvjeti propisani člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

 

Opći uvjeti:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru),
  • radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke utvrđene člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Uz pismenu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos dužni priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • presliku domovnice,
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi – VŠS ili VSS,
  • presliku svjedodžbe odnosno potvrde o položenom stručnom ispitu,
  • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidati su obvezni prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid isprave u izvorniku.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Dabrić kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nezaposlene osobe iz članka 102, stavka 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19. i 84/21), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103., stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

Urednom prijavom na Natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog Natječaja te je podnesena u roku utvrđenom ovim Natječajem.

 

Prijave s dokumentacijom podnose se preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića ili na adresu: Dječji vrtić „Dabrić“, Trg svetog Trojstva 45, 48317 Legrad, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja, s naznakom: „NE OTVARAJ – za natječaj odgojitelj/ica“.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu potpunu i pravovremenu prijavu bit će pozvani na intervju, a o početku razgovora biti će obaviješteni elektroničkom poštom ili telefonskim putem. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu, smatrat će se da su odustali odnosno povukli svoju prijavu na Natječaj.

Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dabrić, a na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.