Natječaji

JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Legrad za 2023. godinu

23.01.2023. 1.-JAVNI-POZIV-ZA-FINANCIRANJE-PROJEKATA-UDRUGA-OD-INTERESA-ZA-OPCE-DOBRO-2023. 2.-UPUTE-ZA-PRIJAVITELJE-2023. 3.-PRIJAVNI-OBRAZAC-ZA-PROJEKTE-UDRUGA 4.-IZJAVA-da-podnositelj-nema-nepodmirenih-obveza-prema-Opcini-Legrad 5.-IZJAVA-o-nekaznjavanju 6.-IZJAVA-o-financiranju-projekta-iz-drugih-izvora 7.-IZJAVA-o-partnerstvu 8.-Obrazac-UGOVORA-O-FINANCIRANJU-PROGRAMA-PROJEKTA-UDRUGA 9.-Obrazac-zavrsnog-izvjesca-za-projekte-udruga