Položaj općine

Općina Legrad smještena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske uz rijeke Muru i Dravu i granicu sa Republikom Mađarskom. Općina Legrad graniči: na jugu sa općinama Drnje, Đelekovec i Rasinja, na zapadu sa općinom Mali Bukovec u Varaždinskoj županiji, na sjeverozapadu sa općinama Kotoriba i Donja Dubrava u Međimurskoj županiji, a na sjeveru sa Republikom Mađarskom.
Područje Općine se sastoji od tri odvojena prostora – južno od rijeke Drave, između Drave i Mure je područje „Velikog Pažuta“ u Međimurju, u sastavu kojega se nalazi i „Ornitološki rezervat Veliki Pažut“. Drugi dio čini najveća površina općine, južno od rijeke Drave gdje se nalaze sva naselja i treći dio koji se prostire između granice s Republikom Mađarskom i općina Đelekovec i Drnje, a na kojem se nalaze jezera Šoderica i Jegnježđe. Uz jezero Šoderica izgrađeno je vikend naselje.
Granice područja općine Legrad poklapaju se sa katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja i to: k.o. Legrad, k.o. Veliki Otok, k.o. Selnica Podravska, k.o. Kutnjak i k.o. Zablatje.
U bivšem sustavu područje Općine Legrad je bilo zapostavljeno zbog svog pograničnog položaja i neposrednog dodira s Republikom Mađarskom koja je pripadala istočnom bloku.